Çorlu Mühendislik Fakültesi

YETERLİLİKLER
Bilgisayar Mühendisliği1-Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilişim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi2-Türkçe ve en az bir yabancı dilde etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme3-Temel bilimleri Bilgisayar Mühendisliği alanında kullanma becerisi4-Tasarlanmış sistemleri deneysel yöntemler ile destekleyerek uygulayabilme5-Mühendislik uygulamaları için gerekli olan donanım ve yazılımları kullanma becerisi6-Mesleki ve etik sorumluluklara sahip olma, yetki alabilme ve gereğini yerine getirebilme7-Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni8-Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi9-Analitik düşünce ile bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini inceleme, iyileştirme ve geliştirmeye yönelik algoritmik çözümler üretebilme becerisiBilgisayar Mühendisliği (İÖ)1-Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilişim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi2-Türkçe ve en az bir yabancı dilde etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme3-Temel bilimleri Bilgisayar Mühendisliği alanında kullanma becerisi 4-Tasarlanmış sistemleri deneysel yöntemler ile destekleyerek uygulayabilme5-Mühendislik uygulamaları için gerekli olan donanım ve yazılımları kullanma becerisi6-Mesleki ve etik sorumluluklara sahip olma, yetki alabilme ve gereğini yerine getirebilme7-Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni8-Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi9-Analitik düşünce ile bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini inceleme, iyileştirme ve geliştirmeye yönelik algoritmik çözümler üretebilme becerisiBiyomedikal Mühendisliği1-Sürekli kendini geliştirme, yenilikleri takip edebilme becerisi2-Mesleki ve etik sorumluluk bilinci3-Matematik, fizik, biyoloji, kimya gibi temel bilim alanlarında edindiği bilgi ve birikimi mühendislik yöntemleriyle birleştirebilme becerisi,4-Klinisyenlerle aynı ekip içinde uyumlu bir şekilde çalışabilme becerisi5-Hastane, klinik, laboratuvar, fabrika gibi birbirinden çok farklı çalışma sahalarını tanıma ve buralara uyum sağlayabilme becerisi6-Çok parçalı sistem ve süreçleri tasarlayabilme ve inceleyebilme becerisi7-Biyomedikal mühendislik faaliyetinin yürütülmesinde kullanılan alet ve cihazlar hakkında kapsamlı bir bilgi sahibi olma ve bu bilgiyi sürekli güncelleyebilme becerisi8-Biyomedikal mühendisliğinin gerektirdiği disiplinlerarası çalışmaları yürütebilme becerisi9-Biyomedikal mühendisliğine ilişkin deney tasarlama, deney yapma ve deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi10-Biyomedikal mühendisliği alanında toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda problem tanımlayabilme ve bunlara dönük çözümler geliştirebilme becerisiÇevre Mühendisliği1-Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi2-Temel Bilimleri (Matematik, fen) Çevre Mühendisliği tasarımlarında kullanabilmek,3-Su, atıksu, hava kirliliği, altyapı vb. Çevre Mühendisliği konularında istenilen bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama becerisi4-Mühendislik uygulamalarında teknolojiyi etkin bir şekilde kullanabilmek5-Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini anlayabilmek için yeterli eğitim düzeyine ulaşmak6-Küresel ve yerel ölçekli çevre problemlerine duyarlılık7-Etkin iletişim kurma becerisi ve yabancı dil bilgisi8-Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi ve yaratıcılık,9-Deney tasarlama, deney yapma ve deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi10-Çevre Mühendisliği Mesleki, etik ve sosyal sorumluluk bilinciÇevre Mühendisliği (İÖ)1-Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi2-Temel Bilimleri (Matematik, fen) Çevre Mühendisliği tasarımlarında kullanabilmek,3-Su, atıksu, hava kirliliği, altyapı vb. Çevre Mühendisliği konularında istenilen bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama becerisi,4-Mühendislik uygulamalarında teknolojiyi etkin bir şekilde kullanabilmek,5-Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini anlayabilmek için yeterli eğitim düzeyine ulaşmak,6-Küresel ve yerel ölçekli çevre problemlerine duyarlılık,7-Etkin iletişim kurma becerisi ve yabancı dil bilgisi,8-Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi ve yaratıcılık9-Deney tasarlama, deney yapma ve deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi,10-Çevre Mühendisliği Mesleki, etik ve sosyal sorumluluk bilinciElektronik ve Haberleşme Mühendisliği1-Yaşam boyu öğrenme davranışını kazanma2-Verilerin çözümlenmesi, deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlama becerisi3-Türkçe ve en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim becerileri4-Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi5-Mühendislik uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi6-Mesleki uygulamalarda etik değerlere uygun davranması7-Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği problemlerine uygulama becerisi8-Küresel ve toplumsal çerçevede özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerinin göz önünde tutularak mühendislik çözümlerinin yapılması becerisi9-Gerektiğinde tek başına mesleğinde araştırma yapabilme, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi10-Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği ve ilgili alanlarda mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi11-Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisiElektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İÖ)1-Yaşam boyu öğrenme davranışını kazanma2-Verilerin çözümlenmesi, deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlama becerisi3-Türkçe ve en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim becerileri4-Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi5-Mühendislik uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi6-Mesleki uygulamalarda etik değerlere uygun davranması7-Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği problemlerine uygulama becerisi8-Küresel ve toplumsal çerçevede özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerinin göz önünde tutularak mühendislik çözümlerinin yapılması becerisi9-Gerektiğinde tek başına mesleğinde araştırma yapabilme, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi10-Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği ve ilgili alanlarda mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi11-Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisiEndüstri Mühendisliği1-Yazılı ve sözlü iletişimde Türkçe dilini etkin kullanabilme yetkinliğine sahip olmak.2-Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgiye; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalığa sahip olmak.3-Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olmak.4-Matematik, Fen Bilimleri ve Endüstri Mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimini ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini, mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisine sahip olmak.5-Küresel ölçekte çalışabilecek yabancı dil bilgisi, iletişim becerisi ve vizyona sahip olmak.6-Karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi ve bu amaca uygun olarak analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisine sahip olmak.7-Endüstri Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma yetkinliğine ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma yetkinliğine sahip olmak.8-Endüstri Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama yetkinliğine sahip olmak.9-Endüstri Mühendisliği alanında elde ettikleri bilgi ve çözüm yöntemlerini disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilme becerisine sahip olmak.10-Bilgiye erişmek ve bu amaçla kaynak araştırması yapmak. Veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanmak.İnşaat Mühendisliği1-Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi2-Mühendislik uygulamaları için gerekli olan yöntemleri ve çağdaş araçları kullanma becerisi3-Mühendislik problemlerini tanımlama, ifade etme ve çözme becerisi4-Mühendislik çözümlemelerinin, evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim5-Matematik, fizik, kimya, biyoloji ve genelde temel mühendislik bilgilerini uygulama yeti ve becerisi6-Kullanıcı gereksinimlerini karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama becerisi7-Gözlem ve deney tasarlama, yapma ve bunların sonuçlarını değerlendirme, çözümleme ve yorumlama becerisi,8-Etkin iletişim kurma ve öğrenme yeti ve becerisi9-Etik (ahlakî) ve mesleki sorumluluk bilinci10-Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi11-Çağın sorunları ve olası çözüm yolları hakkında bilgiMakine Mühendisliği1-Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını mühendislik problemleri ve çözüm önerileri ile ilgili konularda yazılı ve sözlü olarak bilgilendirme becerisi,2-Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi3-Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini kavrayabilme becerisi4-Mesleki ve etik sorumluluk bilinci5-Matematik, Fen Bilimleri ve Makine Mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümlerinde kullanabilme becerisi6-Karmaşık mühendislik problemlerini belirleme, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi7-İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilinci8-Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi9-Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi10-Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni, başladığı bir işi tamamlama ve karşılaşabileceği olası karmaşık durumlarda sorumluluk alarak çözüm üretme becerisi11-Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi, yenilikçi fikirlere açık olma bilinci12-Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi, alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi13-Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisi14-Alanında her türlü proje geliştirebilme ve uygulama bilgi ve becerisi, sorumluluğu altında çalışanları projeye dahil etme bilinci, meslek etkinliklerini planlama ve yönetme becerisiMakine Mühendisliği (İÖ)1-Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını mühendislik problemleri ve çözüm önerileri ile ilgili konularda yazılı ve sözlü olarak bilgilendirme becerisi2-Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi,3-Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini kavrayabilme becerisi4-Mesleki ve etik sorumluluk bilinci5-Matematik, Fen Bilimleri ve Makine Mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümlerinde kullanabilme becerisi6-Karmaşık mühendislik problemlerini belirleme, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi,7-İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilinci8-Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi,9-Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi,10-Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni, başladığı bir işi tamamlama ve karşılaşabileceği olası karmaşık durumlarda sorumluluk alarak çözüm üretme becerisi11-Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi, yenilikçi fikirlere açık olma bilinci,12-Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi, alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi,13-Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisi14-Alanında her türlü proje geliştirebilme ve uygulama bilgi ve becerisi, sorumluluğu altında çalışanları projeye dahil etme bilinci, meslek etkinliklerini planlama ve yönetme becerisi,Tekstil Mühendisliği1-Temel mühendislik kavramlarına hakim olmak, analitik düşünme ve problem çözme yeteneğine sahip olmak.2-Temel Bilimlerde sağlam bilgiye sahip olmak ve karşılaştığı mesleki problemlerin çözümünde bunları kullanabilmek3-Tekstil üretim süreçlerini ve parametrelerini kavramak ve amaca uygun bir şekilde tasarlayıp, gerçekleştirebilmek4-Tekstil hammaddelerini ve malzemelerini tanıyabilmek ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak.5-Küresel ölçekte çalışabilecek yabancı dil bilgisi, iletişim becerisi ve vizyona sahip olmak.6-İşletme yönetimi ve organizasyonu alanında temel bilgilere sahip olmak ve günümüzün mühendislik uygulamalarını tanımak ve yararlanabilme becerisini göstermek.7-Genel ahlak ve mesleki etik değerlerini benimsemiş olmak. 8-Deney ve proje tasarlama, gerçekleştirme ve sonuçlarını çözümleyip değerlendirebilme ve yorumlama becerisini kazanmak.9-Bilişim teknolojilerini yetkin bir şekilde kullanabilmek.

TYYÇ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ