Çorlu Mühendislik Fakültesi

 

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

SEKTÖR TÜMLEŞİK EĞİTİM (STE) YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 

MADDE 1-(1) Bu yönergenin amacı Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi’nde öğrenim gören öğrencilerin öğrenim süreleri içerisinde kazandıkları teorik bilgi ve deneyimlerini pekiştirmek, laboratuvar ve atölye uygulamalarında edindikleri beceri ve deneyimlerini geliştirmek, görev yapacakları kurum/kuruluşlarındaki sorumluluklarını, ilişkileri, organizasyon ve üretim süreçlerini ve yeni teknolojileri tanımalarını sağlamak amacıyla, uygulanacak “Sektör Tümleşik Eğitim-STE” ile ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2-(1) Bu Yönerge; Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesinin lisans programlarında öğrenim gören öğrencilerin STE anlayışıyla daha iyi yetiştirilmeleri için kamu veya özel sektör kurum/kuruluşlarında belirli sürelerde yapacakları eğitim ve mesleki uygulamalarla ilgili gerekli kuralları ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3-(1) Bu Yönerge; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa, ayrıca Namık Kemal Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4-(1) Bu Yönergede geçen; 

Bölüm: Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi’nin Bölümlerini,

Bölüm STE Komisyonu: Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi bünyesindeki Fakülte Bölüm STE Komisyonlarını,

STE Danışmanı: STE’nin izlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu Bölüm Öğretim Üyesini/Görevlileri

STE Sektör Danışmanı: STE yeri tarafından belirlenen en az lisans mezunu sektör yetkilisini

Fakülte: Çorlu Mühendislik Fakültesi'ni

Dekan: Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanını,

Rektör: Namık Kemal Üniversitesi Rektörünü,

STE: Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi bünyesinde öğrenim gören öğrencilerin, kamu veya özel sektör kurum/kuruluşlarında belirli sürelerde yapacakları eğitim ve mesleki uygulamaları,

STE-Yeri: Öğrencinin STE yapacağı/yaptığı kamu veya özel kurum/kuruluşları,

Üniversite: Namık Kemal Üniversitesi'ni

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

STE’nin Amacı, Bölüm STE Komisyonu ve STE ile İlgili Dokümanlar

STE’nin Amacı

MADDE 5-(1) Öğrencilerin öğrenim süreleri içerisinde kazandıkları teorik bilgi ve deneyimlerini pekiştirmek, laboratuvar ve atölye uygulamalarında edindikleri beceri ve deneyimlerini geliştirmek, görev yapacakları STE yerlerindeki sorumluluklarını, ilişkileri, organizasyon ve üretim süreçlerini ve yeni teknolojileri tanımalarını sağlamaktır.

Bölüm STE Komisyonu

MADDE 6-(1) Her Bölümde öğrencilerin STE çalışmalarını düzenlemek ve yürütmek üzere Bölüm STE Komisyonu kurulur. STE Komisyonu, Bölüm Başkanlığı tarafından görevlendirilen en az üç öğretim elemanından oluşur.

(2) Komisyonun görevleri;

a) STE çalışması ile ilgili ön hazırlıkları yapmak,

b) STE yerleri sağlanmasına yardımcı olmak,

c) STE için başvuran öğrencilerin STE yerlerine dağılımını yapmak,

d) STE ile ilgili işleyişinin gelişmesine yönelik önerilerde bulunmak,

STE ile İlgili Dokümanlar

MADDE 7 – (1) Öğrenciler, STE süresince aşağıdaki dokümanları hazırlamak, tamamlanmasını izlemek ve sağlamakla yükümlüdür.

 (2) STE ile ilgili dokümanlar aşağıda belirtilmiştir:

a) STE Yeri Kabul Belgesi

b) STE Sigorta Başlatma İşlem Belgesi ve Provizyon

c) STE Değerlendirme Formu (Fotoğraflı)

d) STE Raporu

(3) STE Kılavuzu: Her bölüm, STE uygulamalarının ayrıntılarını içerecek şekilde öğrenciler için rehber niteliği taşıyacak bir STE kılavuzunu Fakülte STE Yönergesi çerçevesinde hazırlar ve bölüme kayıt yaptıran tüm öğrencilerin ilgili web sayfasından bu kılavuza erişimini sağlar.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

STE Yerleri, STE’ye Başvuru, STE’nin Yürütülmesi,

STE’ye Başlama ve STE Süresi

 

STE Yerleri

MADDE 8 – (1) Bölüm STE komisyonu, bölüm öğretim elemanları ile resmi veya özel kurum/kuruluşlar arasında yapılacak işbirliği neticesinde STE kontenjanları belirlenir. Bölüm STE Komisyonunca ilan edilir ve dağıtılır. Belirlenen STE kontenjanlarının sayıca yeterli olmaması durumunda ve/veya öğrencilerin kendi imkânları ile bulacağı ve Bölüm STE Komisyonlarının da uygun göreceği kamu veya özel sektör kurum/kuruluşlarında STE yapılması mümkündür. Hiçbir öğrenci kendi girişimiyle bulduğu işletmede Bölüm STE Komisyonunun onayı olmadan STE yapamaz.

STE’ye Başvuru

MADDE 9 – (1) Öğrenci, STE için başvuru yaptığı kurumdan alacağı kabul belgesini Bölüm STE Komisyonuna onaylatmalıdır.

STE’nin Yürütülmesi

MADDE 10 – (1) STE programına kayıtlı öğrencilerin STE’ye fiilen devamları zorunludur. Bu öğrenciler STE’ye başladıktan sonra, Bölüm STE Komisyonunun bilgisi ve onayı alınmaksızın STE yeri değişikliği yapamazlar, değiştirdiği takdirde yapılan STE geçersiz sayılır.

(2) STE yerlerinde STE öğrencileri kesinlikle grev, gösteri, yürüyüş veya iş yavaşlatma gibi eylemlere katılamazlar. STE yerlerinde grev ve lokavt uygulaması, deprem, yangın ve sel gibi doğal afet olması durumunda, öğrenciler STE’lerini Bölüm STE Komisyonunun bilgisi ve onayı dâhilinde başka STE yerlerinde sürdürebilirler.

(3) Öğrenciler, üretim ve hizmetle ilgili gizlilik gerektiren konularda başkalarına bilgi veremez; sendikal etkinliklere katılamazlar.

STE’ye Başlama ve STE Süresi

MADDE 11 – (1) Çorlu Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin STE’lerini, bu yönergeye ek olarak verilen “Bölüm STE Uygulama Esasları” çerçevesinde yapmaları gereklidir. Bu kurallar, Senato’nun onayından sonra yürürlüğe girer.

a)Verilen Ekler:

  1. Tekstil Mühendisliği STE Uygulama Esasları
  2. Endüstri Mühendisliği STE Uygulama Esasları
  3. Bilgisayar Mühendisliği STE Uygulama Esasları
  4. Biyomedikal Mühendisliği STE Uygulama Esasları
  5. Çevre Mühendisliği STE Uygulama Esasları
  6. Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği STE Uygulama Esasları
  7. İnşaat Mühendisliği STE Uygulama Esasları
  8. Makine Mühendisliği STE Uygulama Esasları

(2) Bölüm Kurulları tarafından belirlenmek üzere 4. sınıfta bir veya iki yarıyıl STE uygulaması yapılır.

(3) STE, ilgili yarıyıl eğitim-öğretim döneminde hafta içinde 3 gün olacak şekilde gerçekleştirilir. STE yerinde yapılan 1 iş günü en az 8 (sekiz) saatlik bir çalışma gerektirir. Günde 8 saatten fazla çalışan STE yerlerinde yapılan uygulama 8 saat üzerinden değerlendirilir. Öğrenci gece vardiyalarında çalışarak uygulama yapamaz.

(4) Yaz döneminde STE yapılamaz.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

STE Uygulama İlkeleri, Disiplin İşleri, Devam Zorunluluğu ve Sigorta İşlemleri

STE Uygulama İlkeleri

MADDE 12 – (1) STE’ye başlayan her öğrenci, STE Değerlendirme Formunu STE yaptığı birimin yetkilisine verir. Bu form, STE bitiminde STE sektör danışmanı tarafından doldurulup onaylandıktan sonra ağzı kapalı ve üzerinde firma kaşesi/mührü olan bir zarf içinde Dekanlıkta STE sekretaryasına gönderilir. Kurum kaşesi ve onayı olmayan formlar değerlendirmede dikkate alınmaz.

(2) Bölümlerin belirleyeceği kriterlere uygun olarak hazırlanan STE raporları, STE Sektör danışmanı tarafından kaşesi ve imzası ile onaylanır. İmza, kaşe, mühür veya tarih bulunmayan, üzerinde silinti, kazıntı ve usulüne uygun olmayan düzeltme yapılan STE raporları kabul edilmez.

(3) STE yapan öğrencinin bu derslerden yarıyıl sonu sınavına katılabilmesi için, STE raporunu Akademik Takvim’de belirtilen derslerin bitiş tarihinde mesai bitimine kadar Dekanlık STE sekretaryasına teslim etmesi zorunludur. STE yapan öğrencinin bu derslerden bütünleme sınavına katılabilmesi için, STE raporunu Akademik Takvim’de belirtilen yarıyıl sonu sınavı bitiş tarihinde mesai bitimine kadar Dekanlık STE sekretaryasına teslim etmesi zorunludur.

(4) STE süresince öğrenci ile STE yeri arasında yürürlükteki mevzuata uygun olarak STE koşulları, izin, tarafların görev ve sorumlulukları, ödenecek ücret ve gerekli görülen diğer hususları da içeren firmaya özel bir sözleşme imzalanabilir. Bu sözleşme kapsamında STE yeri ile öğrenci arasında doğabilecek ihtilaflarda, Namık Kemal Üniversitesi taraf gösterilemez.

STE Yapan Öğrencilerin Disiplin İşleri

MADDE 13 – (1) Öğrenciler STE süresince, 13/01/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine, STE yaptığı işyerlerinin çalışma ilkelerine, iş koşullarına, disiplin ve iş güvenliğine ilişkin kurallarına ve yasal düzenlemelere uymak zorundadır.

 (2) Öğrencinin, STE yerinde çalışma düzenini, kurallarını bozması veya STE yerine maddi/manevi zarar vermesi halinde, STE yerinin isteği ile STE’si sonlandırılarak geçersiz sayılır. Disipline aykırı hareketlerinden dolayı, STE yeri tarafından STE’lerine son verilen veya STE’lerini tamamlamış olmalarına rağmen işyerinden “YETERSİZ/BAŞARISIZ” sicil alan öğrencilerin STE’si geçersiz sayılır. Ayrıca, STE’nin öğrenimin bir parçası olması nedeniyle, disipline aykırı hareketlerinden dolayı STE’sine son verilmiş öğrenci hakkında disiplin soruşturması açılır.

STE’ye Devam Zorunluluğu

MADDE 14 – (1) STE’ye devamlılık esas olup, devamlılık durumu Namık Kemal Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği kapsamında değerlendirilir.

(2) Öğrenciler, Namık Kemal Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nde belirtilen devam koşulunu aşmaları halinde raporlu dahi olsalar, STE’den o dönem için başarısız kabul edilirler.

 STE Sırasında Hastalık ve Kaza Durumu

MADDE 15 – (1) STE sırasında hastalanan veya hastalığı sebebiyle STE’ye devam edemeyen ya da bir kazaya uğrayan STE öğrencisinin STE’si sonlandırılır.

STE Sigorta İşlemleri

MADDE 16 – (1) STE Stajı kapsamında öğrencinin işletmede, haftada 3 iş günü şeklinde belirlenen uygulama çalışmasına başlayabilmesi için, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun’u kapsamında sigorta işlemleri, ilgili yarıyılı kapsayacak şekilde Fakülte Dekanlığı tarafından gerçekleştirilir.

(2) STE yeri belli olan öğrenciler, STE’ye başlayacağı günden en az 10 gün önce Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve STE Yeri Kabul Belgesini Dekanlık STE sekretaryasına’ya teslim etmek ve STE’ye başlamadan önce SGK primlerinin yatırıldığını takip etmek zorundadır. Primler yatırılmadan STE’ye başlanmamalıdır.

(3) Formda belirtilen STE bilgilerinin zorunlu olmadıkça değiştirilmemesi gerekir. Eğer bu tarihlerde değişiklik olursa, STE’ye yasal ve mücbir sebeplerden dolayı gidilemezse veya STE’ye başladıktan sonra STE yasal ve mücbir sebeplerden dolayı yarım bırakılırsa, öğrencinin bu durumu vakit geçirmeden derhal Bölüm STE Komisyonuna bildirmesi zorunludur. Öğrenci bilgi verme işlemlerini yerine getirmezse sorumluluğun tarafına ait olduğunu kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

 

 BEŞİNCİ BÖLÜM

STE’nin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi

 

STE’nin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi

MADDE 17 – (1) STE yapan öğrencilerin başarı durumunun takibi ve değerlendirilmesi amacı ile Bölüm Başkanlığı her öğrenciye Bölüm öğretim üyeleri/görevlileri arasından danışman atar. Bu atama işlemi bütün Bölüm öğretim üyelerini/görevlilerini kapsar. Atama, her bir öğretim üyesine/görevlisine eşit sayıda öğrencinin danışmanlığının verilmesi esasına dayalı yapılır. Danışmanların atanması, ilgili yarıyılın en geç ilk haftası içerisinde gerçekleştirilir. Her öğrenci için danışman olarak sorumlu Bölüm öğretim üyesi/görevlisi yanında bir STE sektör danışmanı atanır.

(2) STE Danışmanı, gerekli gördüğü durumlarda STE’nin amacına ve kurallarına uygun yürütülmesi için gerekli izlemeyi yapabilir veya STE’nin yapıldığı işletme ile iletişime geçip, STE yapan öğrenci hakkında bilgi alarak öğrencileri izleyebilir.

(3) STE, STE danışmanı tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme STE raporlarının incelenmesi şeklinde ve/veya gerekli görüldüğünde yazılı veya sözlü sınavla da yapılabilir.

 (4) STE ile ilgili her türlü belge, STE değerlendirme toplantısından sonra Bölüm arşivinde saklanmak üzere Bölüm Başkanlığına teslim edilir. STE raporları öğrencinin ilişiği kesildikten sonra iki yıl süreyle saklanır.

 

ALTINCI BÖLÜM

STE Muafiyet Talebi ve Değerlendirilmesi

STE Muafiyet Talebi

MADDE 18 – (1) STE programlarının uygulanması üniversiteler arasında farklılık gösterdiğinden, dikey geçiş yapan öğrencilerin daha önce yapmış oldukları STE ve eşdeğer eğitimler transfer edilemez. Bu öğrenciler STE’lerini Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi STE Yönergesi’ne uygun şekilde yeniden yaparlar.

(2) Daha önce herhangi bir öğretim kurumunda lisans öğrenimi görürken öğrencilerin başarmış oldukları STE/STEler nedeniyle bölümdeki STE/STE’lerden muaf olma yolundaki başvurular, Bölüm STE Komisyonunca değerlendirilir. Bölüm STE Komisyonu ve Bölüm Başkanlığının uygun görmesi halinde, STE muafiyeti Fakülte Yönetim Kurulunda görüşülerek karara bağlanır.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 19 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, Üniversite Senatosunca alınan kararlar uygulanır.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Yönerge, Üniversite Senatosunun kabul ettiği tarihten itibaren yürürlüğe girer ve yürürlülükte olan Tekstil ve Endüstri Mühendisliği STE Yönergelerinin hükümlerini ortadan kaldırır.  

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönerge, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.