Çorlu Mühendislik Fakültesi

 

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi’ne yeni kayıt yaptıran öğrencilerin daha önce Namık Kemal Üniversitesi dâhil olmak üzere herhangi bir Yükseköğretim Kurumundan alarak başarılı oldukları derslerin muafiyet ve yarıyıl/yıl intibak esasları ile muafiyet sınavı yapılacak derslerle ilgili esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge hükümleri;

a) Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi’ne yatay/dikey geçiş yapmak suretiyle veya af kanunundan yararlanarak öğrenimlerine devam etmek isteyen öğrencilerin,

b) Daha önceden bir Yükseköğretim Kurumunda öğrenci iken herhangi bir nedenle ilişiği kesilen fakat Namık Kemal Üniversitesi’ne yeniden kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin,

c) Namık Kemal Üniversitesi programlarından birinde kayıtlı bulunan öğrencilerden, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından denkliği kabul edilen başka bir yükseköğretim kurumunun programlarında özel öğrenci statüsünde veya yaz okulunda ders alanlar, Farabi Programı, Uluslararası Değişim Programları ile yurtdışında öğrenim gören öğrencilerin,

ç) Yukarıda belirtilen veya benzeri durumda olup öğrenimlerine devam edecek öğrencilerin, daha önce alıp, başarılı oldukları derslerden muafiyetleri ve intibaklarıyla ilgili işlemleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu yönerge, “2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu”, “Namık Kemal Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”, “Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik” ve “Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik”  hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

a) AKTS Kredisi: Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) Kredisini,

b) Birim: Enstitü, Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulunu,

c) Birim Yönetim Kurulu: İlgili Birimin Yönetim Kurulunu,

d) Not Dönüşüm Sistemi (NDS): Öğrencinin bir dersteki başarı notunun belirli bir ölçeğe göre harfli başarı notuna çevrilerek başarısının değerlendirilmesini,

e) AGNO: Ağırlıklı Genel Not Ortalamasını,

f) İntibak İşlemi: Üniversiteye kayıt hakkı kazanan öğrencilerin daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan alıp başardığı veya muaf sayıldığı derslere göre devam edecekleri yarıyıl/yılı belirleme işlemini,

g) Eğitim-Öğretim Komisyonu: Bölüm Kurulu önerisi ve Birim Yönetim Kurulu onayı ile belirlenen üç öğretim elemanından oluşan komisyonu,

h) Muafiyet: Daha önce alınmış ve başarılmış ders/derslerin yerine, AKTS Kredi ve içerik uyumuna göre müfredatta bulunan ders/derslerin denkliğinin kabul edilmesi durumunu,

i) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

j) Rektör: Namık Kemal Üniversitesi Rektörünü,

k) Senato: Namık Kemal Üniversitesi Senatosunu,

l) Üniversite: Namık Kemal Üniversitesini,

m) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

 

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Kurulu

MADDE 5- (1) Eğitim-Öğretim Kurulu, Fakülte öğrencilerinin muafiyet ve intibak işlemlerini yürütmek ve değerlendirmek üzere sorumlu bir Dekan Yardımcısı başkanlığında Bölüm Eğitim-Öğretim Komisyonları, Fakülte Sekreteri ve görevli memurlardan oluşur.

(2) Bölüm öğrencilerinin muafiyet ve intibak işlemleri, biri başkan (öğretim üyesi) olmak üzere bölümdeki en az 3 (üç) öğretim elemanından oluşan Bölüm Eğitim-Öğretim Komisyonu tarafından yürütülür ve değerlendirilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Genel Esaslar ve İşleyiş

Başvuru

MADDE 6- (1) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, ilk kayıt yaptırdıkları tarihi izleyen 10 (on) iş günü içinde ilgili birime muafiyet için dilekçeyle başvurmaları gerekir. Hazırlık öğrencileri ise yeterlik sonuçlarının açıklanmasından itibaren 10 (on) iş günü içerisinde ilgili birime intibak başvurusu yapmalıdır. Öğrencilerin, sonraki yarıyılda/yıllarda yapacakları muafiyet talepleri ya da yapılan muafiyet/intibak işlemlerinin iptaline yönelik talepler kabul edilmez.

(2) Başvuru şahsen veya noter onaylı vekâleti bulunan vekiller tarafından elden yapılmalıdır. Başvuru süresi geçtikten sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(3) Öğrenciler, başvuru dilekçelerinde daha önce almış ve başarmış oldukları ders/dersler karşılığında hangi ders/derslerden muaf olmak istediklerini Ek 2’de yer alan form dilekçeyi kullanarak belirtmek zorundadırlar.

(4) Dilekçeye, öğrencinin daha önce alarak başarılı olduğu derslerin öğrenim gördüğü yıla ve yıllara ait onaylı ders içerikleri ile yükseköğretim kurumu tarafından onaylanmış (mühürlü, kaşeli ve imzalı) not döküm belgesinin (transkript) ve öğrencinin daha önce öğrenim gördüğü yıla ve yıllara ait onaylı ders planının eklenmesi zorunludur. Ayrıca ikinci öğretimden örgün öğretime yapılacak geçiş başvurularında öğrencinin %10’a girdiğine dair belge de eklenmelidir. Söz konusu belgelerin fotokopi, faks, onaysız ve/veya eksik olması durumunda başvuru işleme alınmaz.

(5) Öğrenciler, daha önce almış ve başarmış oldukları birden fazla derse karşılık muadil ders/derslerden muafiyet isteğinde bulunabilirler.

(6) Öğrenciler, bölümlerin Lisans Eğitim-Öğretim planlarında yer alan ve proje, tez, ödev, sanat etkinliği ve benzeri türden çalışmalardan oluşan, Bitirme Çalışması için muafiyet talebinde bulunamaz.

(7) Staj muafiyet talepleri ilgili Bölüm Staj Komisyonu tarafından değerlendirilir.

(8) Muafiyet ve intibak işlemlerinin, öğrencinin başvurusunu takip eden 10 iş günü içerisinde ilgili Bölüm Muafiyet ve İntibak Komisyonları tarafından değerlendirilerek Birim Yönetim Kurulunca sonuçlandırılması gerekir.

Muafiyet ve İntibak ile İlgili Hususlar

MADDE 7- (1) Muafiyet başvuruları, ilgili bölüm/program Muafiyet ve İntibak Komisyonları tarafından değerlendirilerek daha önce alıp da başarılı olduğu ve muafiyet talep ettiği tüm dersler için ilgili birim yönetim kurullarınca karara bağlanır ve öğrencilerin uyum/intibakları ilgili yarıyıl/yıla yapılır.

(2) Daha önceki yükseköğretim kurumunun not sistemine göre başarı durumu “Yeterli/Başarılı/Geçer” şeklinde gösterilmiş olan dersler (akademik not ortalamasına bağlı olan “şartlı geçer” olarak tanımlanmış olanlar dışındaki dersler) başarılı olarak kabul edilir. Talepte bulunulan ders/derslerden muaf olabilmek için, başarılı olmak koşuldur.

(3) İçerikleri üniversitelere göre çok değişmeyen ortak zorunlu dersler olarak okutulan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil ve 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre iş güvenliği uzmanı olabilecek mezunları yetiştiren fakültelerde İş Sağlığı ve Güvenliği dersleri bazı üniversitelerde kredisiz, bazı üniversitelerde kredili olabildiğinden, dersleri almış ve bu maddenin (2) bendindeki başarıyı göstermiş öğrencilerin muafiyet işlemleri dersin yarıyılına, içeriğine ve AKTS kredisi veya ders saati uyumuna bakılmaksızın yapılır.

(4) Muafiyet talebi, ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanıncaya kadar öğrenci, muafiyet talebinde bulunduğu derse devam etmekle yükümlüdür.

(5) Muafiyet ve intibak işlemleri hakkındaki kararlara yönelik itirazlar, Birim Yönetim Kurulu kararının bölüm sekreterliklerince öğrenciye bildirildiği tarihten itibaren 5 (beş) iş günü içinde ilgili Birime yapılır.

(6) Muafiyet istenen dersin zorunlu veya seçmeli ders olmasına bakılmaksızın, bölüm/program eşdeğerliği dikkate alınarak (başarılı olmuş olmak şartıyla), ders içeriğinin uyumuna/yeterliliğine, AKTS Kredisine veya ders saatine göre karar verilir.

(7) Eşdeğer sayılması istenen bir dersin dili Türkçe dışında bir dilde ise, öğrenci tarafından, yetkili kurumlarca onaylı Türkçe çevirisi sağlandığı takdirde değerlendirmeye alınır.

(8) Eşdeğer sayılması istenen bir dersin adının, eşdeğer sayılacak ders ile birebir aynı olması gerekmez. Ders değerlendirmesinde, dersin içeriğinin en az %70’inin eşdeğer; AKTS Kredisinin veya ders saatinin ise eşit veya daha fazla olması gerekmektedir.

(9) Birden fazla kez tekrarlanan dersler için en son alınan başarı notu muafiyet değerlendirmesine esas alınır.

(10) Muafiyet ve İntibak komisyonunun önerisi üzerine birim yönetim kurulunca tanınarak muaf tutulan derslerin muafiyet işlemlerinde harfli not muafiyeti uygulanır. Muaf olunan derslerin notları, Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) hesabında değerlendirmeye alınır.

(11) Açık Öğretim Fakültesinde öğrenim görülen dersler (2547 sayılı Kanunun 5/i maddesinde belirlenen dersler hariç) için muafiyet ve intibak işlemleri yapılmaz.

(12) Açık Öğretim Programlarında verilen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil ve 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre iş güvenliği uzmanı olabilecek mezunları yetiştiren fakültelerde İş Sağlığı ve Güvenliği derslerini başaran öğrenciler, bu derslerin AKTS kredisi veya ders saati uyumuna bakılmaksızın içerik bakımından uyumlu olmak kaydıyla muaf sayılabilirler.

(13) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil ve 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre iş güvenliği uzmanı olabilecek mezunları yetiştiren fakültelerde İş Sağlığı ve Güvenliği dersleri intibak yılının hesabında toplam AKTS kredisine dâhil edilir.

(14) Muaf olunan derslerin AKTS Kredilerinin toplamı, ilgili programın ders programındaki derslerin AKTS Kredilerinin toplamının % 50 sini geçemez. Muafiyet talep edilen derslerin AKTS Kredilerinin toplamı, ilgili programın ders programındaki derslerin AKTS Kredilerinin toplamının yarısından fazla ise, muaf olunacak dersler öğrencinin talebi doğrultusunda belirlenir. Şayet öğrencinin böyle bir talebi yoksa muaf olunacak dersler, muafiyet almış olduğu en yüksek notlu dersten başlayarak belirlenir.

(15) Yatay geçiş yoluyla kayıt yapılan ve geçiş yapmadan önceki yükseköğretim kurumundan alınarak başarılı olunan derslerinin muafiyet taleplerinde; birden fazla dersin bir derse eşdeğer sayılması durumunda başarı notu, birleştirilen derslerin ağırlık katsayıları ile AKTS kredilerinin çarpımlarının toplamının, birleştirilen derslerin AKTS kredilerinin toplamına bölünmesiyle elde edilen ağırlıklı ortalama yardımı ile hesaplanır. Çıkan sayı en yakın olan ağırlık katsayısına yuvarlanarak harf notu belirlenir. Bir dersin içeriğinin, birden fazla derse eşdeğer sayılması durumunda, dersin AKTS Kredileri göz önünde bulundurularak geçer notu eşdeğer derslerine verilebilir.

(16) Uluslararası öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışına giden öğrencilerin intibak işlemlerinde ders içeriğinin en az %70 örtüşmesi koşulu aranmaz. Bunun yerine, ders planında hangi dersin yerine sayılacağına, eğitim sürecine katkısına ve yeterliliğine bakılarak karar verilir.

İntibak Yarıyılının Tespiti

MADDE 8- (1) Herhangi bir muafiyeti bulunmayan öğrencilerin lisans/önlisans programında öğrenime başlayacakları ilk yarıyıl birinci yarıyıllarıdır. Muafiyeti bulunan öğrencilerde ise yarıyıl intibakı birinci yarıyıldan başlayacakları göz önünde bulundurularak ve her yarıyılda ortalama 25 AKTS kredilik ders geçileceği varsayılarak, muafiyet verilen derslerin AKTS kredi toplamına göre hesaplanır.

a) İntibaklar, güz yarıyılında yapılan başvurular için güz yarıyılına karşılık gelen sınıf ve yarıyıla (1. Sınıf / 1. Yarıyıl, 2. Sınıf / 3. Yarıyıl, 3. Sınıf / 5. Yarıyıl gibi), bahar yarıyılında yapılan başvurular için bahar yarıyılına karşılık gelen sınıf ve yarıyıla (1. Sınıf / 2. Yarıyıl, 2. Sınıf / 4. Yarıyıl, 3. Sınıf / 6. Yarıyıl gibi) yapılır.

b) Muafiyet verilen derslerin AKTS kredi toplamı 25’ten küçük ise öğrenci öğrenimine 1. Sınıf / 1. Yarıyıl’dan başlayacaktır.

c) Muafiyet verilen derslerin AKTS kredi toplamı 25’e eşit veya büyük ise muafiyet verilen her 25 AKTS kredisi için, öğrencinin yarıyılı bir artırılır. Muaf edilen derslerin AKTS kredi toplamı içinden 25 ve katları çıkartıldıktan sonra kalan AKTS kredisi 1’e eşit veya büyük büyük ise bir yarıyıl daha artırılır. İntibak yarıyılının belirlemesi Ek 1’de verilen Çizelge 2’ye göre yapılır.

d) Alınmayan/muaf olunmayan dersler öncelikle alınır.

(2) Muafiyet almış öğrencilerin, öğrenim süresi belirlenirken, öğrencilerin muaf olduğu derslerden her yarıyılda ortalama 25 AKTS kredilik ders geçileceği varsayılarak başarılmış derslerin karşılık geldiği yarıyıl sayısı hesaplanır. Muaf edilen yarıyıl sayısının belirlenmesi Ek 1’de verilen Çizelge 3’e göre yapılır. Bu süre, 2547 sayılı Kanunun tanımış olduğu azami süreden düşülerek, programın kalan derslerinin, kalan öğrenim süresi içerisinde başarı ile bitirilmesi gerekir.

Dikey Geçişe İlişkin Esaslar

MADDE 9- (1) Dikey Geçiş Sınavı sonucunda lisans öğrenimine başlama hakkını elde eden öğrenciler hakkında, Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(2) Lisans programına başlama hakkı elde eden öğrencilere, önlisans eğitimi sırasında almış oldukları derslerden, ortak zorunlu dersler hariç yerleştiği programın ilk 4 yarıyıl derslerinden, 5. ve 6. maddelerdeki ilkeler dikkate alınarak eş değer kabul edilenler için ilgili bölüm/program Muafiyet ve İntibak Komisyonları tarafından incelenerek yönetim kurulu kararı ile muafiyet verilir. Öğrencinin alması gereken derslere göre programa kaydı yapılarak, eğitime devam hakkı verilir.

(3) Dikey geçiş sınavı ile lisans programlarına yerleşen öğrencilerin önlisans programında aldığı ve lisans programında muafiyet verilerek intibakı yapılan dersleri, not döküm belgesine Muaf (M) olarak işlenir. Öğrenci mezuniyet durumuna geldiğinde muaf işlenen derslerin harf notları not döküm belgesine işlenir ve bu derslerin harf notları AGNO hesabına katılır. Bu öğrencilerin Lisans not ortalamaları önlisans programında alarak lisans programında intibakı yapılan dersler ile lisans eğitimi sırasında aldığı dersler üzerinden hesaplanır.

Başka Kurumlarda Öğrenim Gören Öğrencilerle İlgili Muafiyet Esasları

MADDE 10 - (1) Namık Kemal Üniversitesi programlarından birinde kayıtlı iken, YÖK tarafından denkliği kabul edilen başka bir yükseköğretim kurumunun programlarında özel veya misafir öğrenci statüsünde ders alan ve/veya ulusal/uluslararası değişim programları ile öğrenim gören öğrencilerin diğer yükseköğretim kurumlarından alacağı derslerin, bu kurumlarda eğitime başlanmadan önce, ilgili birim yönetim kurulu kararıyla kabul edilmiş olması gerekir. Diğer yükseköğretim kurumundan alınan dersler, harf notları ile beraber Ek 1’de verilen Çizelge 1’deki Not Dönüşüm Sistemine göre işlenir.

İntibak ve intibak formunun düzenlenmesi

MADDE 11- (1) İntibak formunda, öğrencinin hangi sınıf ve yarıyıla intibak ettirildiği ve daha önce alınan dersin kodu, adı, AKTS Kredisi ve harfli başarı notu ile muaf olunan dersin kodu, adı AKTS Kredisi ve harfli başarı notu belirtilir.

(2) Öğrencinin daha önce öğrenim gördüğü kurumdan almış olduğu öğrenim durum belgesinde (transkript) bir dersin harfli başarı notu olarak;

a) Sadece 100’lük notu bulunuyor ise 100’lük sistemde aldıkları notların 4’lük sisteme çevrilmesinde “Yükseköğretim Kurulu” tarafından yapılan düzenleme doğrultusundaki “4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları” çizelgesi kullanılır ve Ek 1’de verilen Çizelge 1’deki Not Dönüşüm Sistemindeki dörtlük nota karşılık gelen harf notu intibak formuna yazılır.

b) Sadece harf notu varsa ve Namık Kemal Üniversitesinde kullanılan harf notu sistemiyle aynı ise, intibak formuna bu harf notu yazılır.

c) Sadece dörtlük notu bulunuyorsa, Ek 1’de verilen Çizelge 1’deki Not Dönüşüm Sistemindeki dörtlük nota karşılık gelen harf notu intibak formuna yazılır.

d) Harf notu Namık Kemal Üniversitesinde kullanılan harf notu sistemiyle aynı değilse ve beraberinde yüzlük not varsa, (a) bendindeki işlem; beraberinde dörtlük not varsa, (c) bendindeki işlem uygulanır.

e) Önceki öğrenim durum belgesinde başarı notu olarak “geçer”, “başarılı”, “yeterli”, “muaf” vb. terimler kullanılmışsa, başarı notu olarak “TR” harf notu kullanılır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler, Yürürlük ve Yürütme

Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 12- Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Namık Kemal Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 13- Bu Yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14- Bu Yönerge Rektör tarafından yürütülür.

 

Başvuru dilekçe örneği için tıklayınız.

 

Çizelge 1 Not Dönüşüm Sistemi

4’lük Sistem

100’lük Sistem

YÖK Karşılığı

NKÜ

Katsayı

NKÜ

Harfli Not

≥ 3.75

94-100

4.00

AA

3.50-3.74

88-93

3.50

BA

3.00-3.49

77-87

3.00

BB

2.50-2.99

65-76

2.50

CB

2.00-2.49

54-64

2.00

CC

1.50-1.99

42-53

1.50

DD

1.00-1.49

30-41

1.00

FD

< 1.00

0-29

0.00

FF

 

Çizelge 2 İntibak Yarıyılının Belirlenmesi

Güz Yarıyılına Yapılacak İntibaklar

Bahar Yarıyılına Yapılacak İntibaklar

Kayıt Yapılacak Yarıyıl

AKTS Değeri

Kayıt Yapılacak Yarıyıl

AKTS Değeri

I. Yarıyıl

0-24

II. Yarıyıl

0-24

III. Yarıyıl

25-74

IV. Yarıyıl

25-74

V. Yarıyıl

75-120

VI. Yarıyıl

75-120

 

Çizelge 3 Muaf Edilen Yarıyıl Sayısının Belirlenmesi

Güz Yarıyılına Yapılacak İntibaklar

Bahar Yarıyılına Yapılacak İntibaklar

Muaf Edilen Yarıyıl Sayısı

AKTS Değeri

Muaf Edilen Yarıyıl Sayısı

AKTS Değeri

1 Yarıyıl

25-49

1 Yarıyıl

25-49

2 Yarıyıl

50-74

2 Yarıyıl

50-74

3 Yarıyıl

75-99

3 Yarıyıl

75-99

4 Yarıyıl

100-120

4 Yarıyıl

100-120