Çorlu Mühendislik Fakültesi

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
LİSANS BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KURALLARI
ve
LİSANS BİTİRME ÇALIŞMASI YÖNERGESİ

 

T.C.
 NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
 ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
 LİSANS BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KURALLARI

1. GİRİŞ

 
Bu kılavuzun amacı; lisans bitirme çalışmaları yazımında birlikteliği sağlamak amacıyla uyulması gereken ilkeleri kısa ve özlü biçimde sunmaktır. Lisans Bitirme Çalışması hazırlayacak öğrenciler, bu kılavuzda belirtilen biçim, içerik ve kurallara uymak zorundadırlar.
 
2. GENEL BİÇİM ve YAZIM PLANI
 
2.1. Kullanılacak Kağıdın Özelliği
 
Lisans Bitirme Çalışmasında kullanılacak kâğıt A4 ebadında (210x297 mm.) olmalıdır.
 
2.2. Yazı Tipi Özelliği
 
 Lisans Bitirme Çalışması yazımı kâğıdın yalnızca bir yüzü kullanılmak üzere bilgisayar ile yapılmalı, Times New Roman yazı tipi kullanılmalıdır. Renkli yazı karakteri kullanılmamalıdır. Yazı tipi boyutu 12 punto olmalıdır. Ancak çizelgelerde ya da formüllerde karşılaşılan zorunlu hallerde daha küçük punto ile yazılmalı ya da fotokopi ile küçültme yoluna gidilmelidir. Yazımda virgül ve noktadan sonra bir vuruşluk ara verilmelidir.
 
2.3. Yazım Planı
 
Lisans Bitirme Çalışması 5. Bölüm'de açıklanan yazım planına uygun olarak yazılmalıdır.
2.4. Satır Aralıkları
 
Lisans Bitirme Çalışması 1,5 ara ile paragraflar arası iki ara yazılmalıdır.
 
2.5. Sayfaların Numaralanması
 
Lisan Bitirme Çalışmasının bütününde sayfa altında ortada numaralanmalıdır. Satır numarasının yanına hiçbir işaret konulmamalıdır.
 
2.6. Bölüm ve Altbölümler
 
Çalışmanın bölümleri belirlenirken gereksiz ayrıntıya girilmemeli, bölüm ve altbölümlerin birbirlerine göre öncelik sırasına dikkat edilmelidir. Birinci derece bölüm başlıkları BÜYÜK HARF ile, ikinci derece altbölüm başlıkları her kelimenin ilk harfi büyük, diğerleri küçük harflerle yazılmalıdır. Üçüncü derece bölüm başlıklarında ise, birinci kelimenin ilk harfi büyük, diğer tüm kelimeler küçük harfle yazılmalıdır. Çok gerekli olmadıkça üçüncü dereceden daha ileri bölüm başlığı kullanılmamalıdır.
Bölüm ve altbölümlerin numaralandırılmasında çift numaralandırma (ya da zincirleme) numaralama sistemi kullanılmalıdır. Her bölüm ve altbölüm normal rakamlarla numaralanır ve aralarına nokta konur (1. Üst Başlık, 1.1. Alt Başlık).
 
2.7. Kaynak Gösterme
 
Lisans Bitirme Çalışması içinde kaynak gösterme, yazar ve yıl sistemine göre yapılmalıdır. Kaynak olarak kullanıldığına değinilen eserin yazarının soyadı (ilk harfi büyük diğerleri küçük harf olarak) ve yayın yılı yazılmalı, yazar adından sonra virgül konulmalıdır. Arka arkaya birkaç yazara ait eser göstermek gerekirse tarihlerden sonra noktalı virgül ile ayrılmalıdır. Ele geçmemiş bir eserdeki konudan başka bir yayından aktarma olarak da söz etmek mümkündür. Bu durum da metin içinde aktarmanın alındığı yer belirtilmeli kaynaklar bölümünde ise alıntı esere yer verilmelidir. İkiden fazla yazarlı eserler kaynak gösterildiğinde, ilk yazarın soyadından sonra ve diğerleri anlamına gelen 'vd.' kısaltması kullanılmalıdır. Sözlü ve yazılı görüşmelere değinilmek istendiğinde kişisel görüşme yapılan kişinin ilk adının baş harfi de yazarın soyadı ve yıl esasına göre metin içinde gösterme yoluna gidilebilir. Sözlü ve yazılı görüşmeler kaynaklar dizisine konulmaz. İnternet ortamından alınan bilgilerde ise web sayfası belirtilmelidir. 
 
2.8. Dipnotlar
 
Lisans Bitirme Çalışmasının herhangi bir sayfasında metin, tablo veya şekil içinde yazılması halinde konuyu dağıtıcı ve okumada sürekliliği engelleyici nitelikteki çok kısa ve öz açıklamalar birkaç satır halinde aynı sayfanın altına dipnot olarak verilebilir. Dipnotlar sayfa içindeki ana metinden iki aralık bırakıldıktan sonra, soldan sağa sayfanın ortasına kadar çizilen sürekli bir çizgi ile ayrılmalıdır.
Doğrudan aktarmalar ("......") işaretleri içinde sıkıştırılmış paragraf ve italik harflerle verilir. Alıntılar, dipnotlarda kaynak olarak belirtilir. Dipnotlarda kaynak bilgilerinde kaynakçadan farklı olarak sayfa numarası belirtilir.
 
2.9. Simgeler ve Kısaltmalar
 
Lisans Bitirme Çalışmasında simgeler, 'SİMGELER DİZİNİ' başlığı altında alfabetik sıraya göre liste halinde verilmelidir. Simgelerin ve birimlerin kullanımı ve yazımında uluslararası standartlara ve Türk Standartları'na uyulmalı, birim gösteren simgenin sonuna nokta konulmamalıdır. Lisans Bitirme Çalışmasında çok kullanılan birden fazla sözcükten oluşan terimler için baş harfleri kullanılarak kısaltma yapılabilir. Bu durumda yapılan kısaltma ilk geçtiği yerde ayıraç içinde yalnız bir kez açıklanmalıdır.
 
3. ŞEKİLLER VE ÇİZELGELER
 
Lisans Bitirme Çalışmasında, anlatıma yardımcı olacak biçimde ŞEKİLLER ve ÇİZELGELER konulabilir. Yarım sayfa veya daha az yer tutacak şekil ve çizelgeler metin içinde yer alabilir. Bu durumda söz konusu çizelge veya şekil sayfanın ya üstünde ya da altında bulunmalıdır. Yarım sayfadan büyük yer tutan şekil ya da çizelgeler ayrı bir sayfaya yerleştirilebilir. İki veya daha çok küçük şekil veya tablo aynı sayfada sunulabilir. Bunlar birbiri ile yakından ilgili ise 'a,b,c,ç...' şeklinde simgelenerek hepsine tek bir şekil veya çizelge numarası verilir. Şekil veya çizelge açıklamasında a,b,c,ç,.... ile simgelenen her bir çizelge veya şekil ayrı ayrı tanımlanmalıdır. Şekiller ve çizelgeler metinde ilk değinildiği sayfada veya bir sonrakinde yer almalıdır. Şekil ve çizelgelerin tamamının kendine ait bir numarası olmalıdır. Numaralama rakamlarla yapılmalıdır. Numaralar her bölüm içinde kendi aralarında birbirinden bağımsız olarak ayrı ayrı olmalıdır. Örnek:
        (1) Şekil 1.1. , Şekil 1.2. , Şekil 1.3. ,.....Şekil 2.1. , Şekil 2.2. , Şekil 2.3. ,.....
        (2) Çizelge 1.1. , Çizelge 1.2. , Çizelge 1.3. ,.....Çizelge 2.1. , Çizelge 2.2. , Çizelge 2.3. ,.....
 
4. ÇALIŞMA KAPAĞI
 
 Lisans Bitirme Çalışması kapağı için Fakülte tarafından hazırlanmış olan standart karton kapaklar kullanılmalıdır.

5. LİSANS BİTİRME ÇALIŞMASI İÇERİĞİNİN DÜZENLENMESİ
 
Her Çalışma üç kısımdan oluşur.
 
a. Çalışma metni
b. Kaynaklar
c. Özgeçmiş
 
Her kısım çeşitli bölümlerden oluşur.
 
5.1. Çalışma Metni
 
5.1.1- Özet 5.1.2- Önsöz  5.1.3-İçindekiler 5.1.4- Sembollendirme 
 
5.1.5. Giriş bölümü
 
Lisans Bitirme Çalışmasının giriş bölümü 'GİRİŞ' veya 'GİRİŞ ve AMAÇ' başlığı altında yazılmalıdır. Okuyucuya konuyu hazırlayıcı bilgiler verildikten sonra araştırmanın amacı ve kapsamı açıkça belirtilmelidir. 
 
5.1.6. Gelişme bölümü
 
Lisans Bitirme Çalışması konusunun niteliğine, yapılan araştırmanın ayrıntısına ve Çalışmanın hacmine göre, gelişme bölümü, ikinci, üçüncü ve dördüncü dereceden bölüm ve alt bölümlere ayrılır. Bunların her biri için uygun bir başlık ve numara sistemi kullanılır.
 
5.1.7. Sonuçlar ve Öneriler
 
Bu bölümde Lisans Bitirme Çalışmasından elde edilen genel sonuçlar olabildiğince öz fakat açık ve seçik olarak yazılmalıdır. Çalışmayı hazırlayan, konu ile ilgili çalışma yapmak isteyecek araştırmacı ve uygulayıcılara iletmek istediği önerileri varsa bu bölümde bunları yazmalıdır.
 
5.1.8. Ekler
 
Bu bölümde yer alacak olan her bir açıklama için uygun bir başlık seçilmeli ve bunlar sunuş sırasına göre "EK-A, EK-B, EK-C...." şeklinde, her biri ayrı bir sayfadan başlayacak şekilde sunulmalıdır.
 
5.2. Kaynaklar
Kaynaklar aşağıdaki genel kalıba uygun yazılmalıdır.
Yazar soyadı, ilk ad(lar)ının baş harfi, yayın yılı, "Belgenin Başlığı" Yayınlandığı Yer (yayın organı veya yayınevi), Cilt No, Sayı No, Sayfa Sayısı.
 
5.3. Özgeçmiş
 
Çalışmanın son sayfasında Çalışma yapanın kısa öz geçmişi yazılmalıdır.

 

T.C.
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
LİSANS BİTİRME ÇALIŞMASI YÖNERGESİ

 

Madde 1. Bu yönerge, öğrencilerin bitirme çalışması alabilme şartları ile bitirme çalışması atama, teslim, sınav ve değerlendirme esaslarını belirler.

 
Madde 2. Bir öğrenci bitirme çalışması alabilmesi için, ilk 6 (altı) yarıyıl derslerinin tümüne kaydını yaptırmış ve devam koşulunu sağlamış olmalıdır. Ancak, söz konusu yarıyıl sonunda mezun olabilecek öğrencilerde bu şart aranmaz. Öğrenci, bitirme çalışmasına yarıyıl dersleri ile birlikte kaydını yaptırır.
 
Madde 3. Sekizinci yarıyılda kaydını yaptıran öğrenci, alt yıllardan tekrar edeceği dersler nedeniyle o yarıyıldaki tüm dersleri alamıyorsa, öncelikle bitirme çalışması dışındaki dersleri almak zorundadır. Sekizinci yarıyılda bitirme çalışması alamayan ya da alıp başarısız olan öğrenciler, daha sonraki bahar ve güz yarıyıllarında bitirme çalışması alabilirler. 
 
Madde 4. Bitirme çalışması ana konuları, bölümde okutulmakta olan derslerin içerik ve kapsamına uygun olarak belirlenir, Bölüm Kurullarında görüşülerek Bölüm Başkanlığı tarafından öğrencilere duyurulur. Öğrenciler ders kayıtlarını yaptırırken bitirme çalışması almak istedikleri anabilim dalı ve öğretim üyesi/görevlisi tercih sırasını belirterek Bölüm Başkanlığına yazılı olarak başvururlar. Başvuruların değerlendirilerek danışmanların atanması Bölüm Kurullarında görüşülerek ilgili yarıyılın en geç ikinci haftası sonuna kadar ilan edilir.
 
Madde 5. Bitirme çalışmasının teslimine kadar çalışmaların izlenmesi, denetlenmesi Fakülte Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.
 
Madde 6. Lisans Bitirme Çalışması, Fakülte Kurulu tarafından belirlenen 'Lisans Bitirme Çalışması Yazım Kurallarına' uygun olarak yazılır ve biri ciltli ve diğerleri tercihen CD'de dört nüsha olarak, en geç çalışmanın tamamlandığı yarıyılın son ders günü mesai saati bitimine kadar Bölüm Sekreterliği'ne teslim edilir. Bu süre içerisinde teslim edilemeyen Lisans Bitirme Çalışması için danışman öğretim elemanının da onayı alınmak suretiyle en fazla 1 (Bir) hafta ek süre verilir. Bu süre sonunda da teslim edilemeyen Lisans Bitirme Çalışması yapılmamış sayılır ve öğrenci bir sonraki yarıyılda Lisans Bitirme Çalışması kaydını yeniler.
 
Madde 7. Lisans Bitirme Çalışması sınavları, Bölüm Kurulu tarafından  seçilen, biri çalışmayı yöneten öğretim üyesi/görevlisi olmak üzere, 3 (üç) öğretim üyesi/görevlisinden oluşan sınav jürisi tarafından yarıyıl sonu sınav döneminde sözlü olarak yapılır. Sınav salonunda jüri üyeleri dışında, dinleyici olarak, soru sorma hakkı olmaksızın, öğretim elemanları ve jüri tarafından uygun görülen kişiler de bulunabilir.
 
Madde 8. Lisans Bitirme Çalışması sözlü sınavı süresi en az 10 en fazla 30 dakikadır. Sözlü sınav, öğrencinin çalışmasını sunması ve sorular olmak üzere 2 (iki) bölümden oluşur. Jüri üyeleri, Bölüm Kurulu tarafından belirlenen oranlarda öğrencinin yazılı sunumu, sözlü sunumu, çalışma konusuna hâkimiyeti ve temel mühendislik bilgisini değerlendirerek başarı notunu bir Tutanak  ile belirler.
 
Madde 9. Lisans Bitirme Çalışması sınavında başarısız olan öğrenciler, bir sonraki yarıyılda Lisans Bitirme Çalışması kaydını yeniler.
 
Madde 10. Bu yönerge, Namık Kemal Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanma tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
 
Madde 11. Bu yönergeyi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı yürütür.