Çorlu Mühendislik Fakültesi

 

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

YAZ OKULU UYGULAMA YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç ve Kapsam

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Namık Kemal Üniversitesi bünyesindeki birimlerde

a) Öğrencilerin eğitim-öğretim olanaklarından yaz aylarında da yararlanmalarını sağlayarak Namık Kemal Üniversitesinde eğitim-öğretimin verimliliğini artırmak,

b) Öğrencilere güz ve bahar yarıyıllarında başarısız oldukları dersler ile alamadıkları dersler için yeni bir olanak sağlayarak derslerdeki yığılmaları önlemek,

c) Başarılı öğrencilerin daha kısa sürede mezun olabilmelerini sağlamak,

d) Öğrencilere düşük notla geçtikleri derslerde notlarını yükseltme imkânı sağlamak, yolu ile yaz aylarında Namık Kemal Üniversitesi dışında diğer üniversitelerin açmış olduğu yaz okullarından ders alma işlemlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönerge, Namık Kemal Üniversitesi dışında diğer üniversitelerin açmış olduğu yaz okullarından ders alma işlemlerinin yürütülmesine ilişkin uygulama usul ve esaslarına ait hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu yönerge, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönergede geçen;

a) Fakülte: Üniversiteye bağlı fakülteleri,

b) Meslek Yüksekokulu: Üniversiteye bağlı meslek yüksekokullarını,

c) Birim Yöneticisi: Fakültelerde Dekanı, Meslek Yüksekokullarında Müdürü,

ç) İlgili Yönetim Kurulu: Fakülte veya Yüksekokul yönetim kurullarını,

d) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

e) Yaz Okulu: Namık Kemal Üniversitesinde önlisans, lisans ve lisansüstü programlarının bir eğitim-öğretim yılının güz ve bahar yarıyılları dışında kalan ve yaz aylarında diğer üniversitelerde uygulanan eğitim-öğretim programını,

f) Yarıyıl sonu sınavı: Yaz Okulu ders dönemi sonrası yapılan son sınavı (final),

g) Rektör: Namık Kemal Üniversitesi Rektörünü,

h) Üniversite (NKÜ): Namık Kemal Üniversitesini, ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Diğer Üniversitelerin Açmış Olduğu Yaz Okullarından Ders Alma İşlemlerinin Yürütülmesine İlişkin Esaslar

 

Başvuru ve ders alma esasları

MADDE 4- (1) Diğer yükseköğretim kurumlarının Yaz Okulundan ders alınabilmesi için, yaz öğretimin verildiği üniversitenin ilgili bölümüne ait taban puanın, öğrencinin kayıtlı olduğu bölümün üniversiteye giriş yılındaki merkezi yerleştirme puanına (LYS, DGS, vb) eşit veya yüksek olması gerekir.

(2) Yaz Okulunda alınacak ders/dersler ile ilgili öğrencilerin kayıtlı olduğu birime yapacakları başvurunun başlangıç ve bitiş tarihleri ilgili birim yöneticisi tarafından tespit ve ilan edilir.

(3) Öğrencinin Yaz Okulunda kaydolmak istediği dersin programı ile öğrencinin kayıtlı bulunduğu program aynı olmalıdır. Ancak, başka bir yükseköğretim kurumunda mevcut olmayan programlarda öğrenim gören öğrenciler, ilgili birim kararı ile uygun görülen farklı programlardan ders alabilirler. Yaz okulundan alınacak havuz derslerinde (Matematik, Fizik, Kimya, YÖK ortak zorunlu dersler vb.) programların benzer olma şartı aranmaz.

(4) Bir Yaz Okulu döneminde her öğrenci, aynı il sınırları içinde kalmak kaydı ile en fazla iki farklı üniversitenin Yaz Okullarının ilgili programlarından ders alabilirler.

(5) Diğer yükseköğretim kurumlarının Yaz Okullarından normal eğitim öğretim süresince lisans öğrencileri en fazla 9 (dokuz) adet, ön lisans öğrencileri en fazla 6 adet olmak üzere bir yaz döneminde en çok 3 (üç) adet ders alabilirler. Ancak Mühendislik tamamlama programı öğrencileri toplamda en fazla 3 (üç) adet ders alabilir.

(6) Yaz Okulunda öğrenci, alt yarıyıllara ait hiç almadığı (Bitirme Projesi hariç), alıp da sınavına girme hakkı elde edemediği, alıp da başarısız olduğu dersler ile başarılı olup da not ortalamasını yükseltmek istediği dersleri alabilir. Bunun yanı sıra Alt yarıyıllara ait tüm derslerden başarılı olan öğrenciler, genel not ortalamalarının 3.00 ve üzerinde olması durumunda üst yarıyıllara ait dersleri (5). maddedeki şartlara göre diğer Yükseköğretim Kurumlarının Yaz Okulundan alabilirler.

(7) Bitirme Projesi, Yıl içi Proje, vb. derslerin yaz okulundan alınması söz konusu değildir. 

(8) Yaz döneminde staj yapmak zorunda olan öğrenciler, staj yapacağı tarih aralığı ile Yaz Okulu akademik takviminde belirtilen derslerin başlaması ve yılsonu sınavları bitiş tarihi aralığının çakışmaması koşuluyla Yaz Okulundan ders alabilirler.

(9) Diğer yükseköğretim kurumlarının Yaz Okulundan ders almak isteyen öğrenci; Yaz Okulunun açıldığı üniversitedeki dersin içeriği, AKTS ve yerel kredi bilgilerini gösteren, öğrencinin ÖSYM giriş puanı ve başvuracağı programın öğrencinin üniversiteye girdiği yıla ait giriş puanı belgeleri ile yazılı olarak bölüm başkanlığına müracaat eder, bölüm başkanlığı ve ilgili akademik birimin Dekanın/Müdürün uygun görmesi halinde diğer Yükseköğretim Kurumlarının Yaz Okullarından ders alabilir.

(11) Güz veya bahar yarıyılları sonunda ilişiği kesilmiş veya 1 aydan daha uzun süreli uzaklaştırma cezası almış olan öğrenci, Yaz Okulundan ders alamaz. 

(12) Yaz Okulu sonunda, öğrenci almış olduğu ders veya derslere ait onaylı not döküm belgesini dilekçesiyle birlikte Bölüm Başkanlığına sunar; not dökümündeki notlar öğrencinin tabi olduğu yönetmelikteki hükümlere göre uygun nota dönüştürülerek, ilgili akademik birimin Yönetim Kurulu Kararı ile birlikle öğrencinin karnesine işlenmek üzere, Birim

Öğrenci İşleri Bürosu’na gönderilir.

(13) Öğrencinin başka bir yükseköğretim kurumunun Yaz Okulundan almış olduğu derslerin başarılı olarak sayılabilmesi için, dönüştürülmüş harf notu karşılığının Namık Kemal Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen ders geçme notunu sağlaması, en az CC notunu alması gerekmektedir. Yaz okulunda aldığı derslerden şartlı başarılı olarak geçen öğrencilerin notları başarısız olarak sisteme işlenir. 

(14) Öğrencinin başka bir yükseköğretim kurumunun Yaz Okulundan almış olduğu ve not sistemine göre başarı durumu “Yeterli/Başarılı/Geçer” şeklinde gösterilmiş olan dersler (akademik not ortalamasına bağlı olan “şartlı geçer” olarak tanımlanmış olanlar dışındaki dersler) başarılı olarak kabul edilir.

(15) Yaz okulundan aldığı bir dersten devam şartını yerine getirmiş fakat başarısızlıktan kalmış olan öğrencinin, kendi programında ilgili dersin verildiği ilk dönemde derse devam zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

(16) Bu esaslar Namık Kemal Üniversitesinde öğrenim gören tüm ön lisans ve lisans programı öğrencileri için geçerlidir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler, Yürürlük ve Yürütme

 

Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 5- Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 6- Bu Yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7- Bu Yönerge Rektör tarafından yürütülür.